Közösségi szolgálat

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében a középiskolai nappali képzésben résztvevő és az érettségi vizsgát 2016. január 1-ét követően megkezdő tanulók esetében az érettségi bizonyítvány kiállításának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése és igazolása. 

 • Ez a 2012/2013. tanévben 9. évfolyamos középiskolai tanulókat már érinti. 
 • A felnőttoktatás, felnőttképzés keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzése nem előírás.
 • A sajátos nevelési igényű tanulók körében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat teljesítésének kötelezettsége mellőzhető.

ALAPELVEK
Az Iskolai Közösségi Szolgálat a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység, és annak pedagógiai feldolgozása.  FONTOS ALAPELVEK itt letölthetők.

 • A kiválasztásnál szem előtt kell tartani, hogy a szolgálatjelleg és pedagógiai cél minden tevékenység esetén egyaránt meglegyen. A közösségi szolgálat szervezése, működtetése során az iskolának lehetőséget kell adni arra, hogy a tanulók maguk válasszák meg, hogy hol, milyen tevékenységet végezzenek az iskola nyújtotta tevékenységi körökből, illetve hogy az iskolán belül vagy az iskola közelében, esetleg lakóhelyükön akarják-e végezni a közösségi szolgálatot.
 • A közösségi szolgálat megszervezése az iskola feladata, mint ahogy az 50 óra teljesítésének igazolása is. Minden esetben csak a tanulóval jogviszonyban álló iskola egyéni megállapodásában foglaltak szerint igazolható a feladat teljesítése.

TEVÉKENYSÉGKÖRÖK 

A tevékenységköröket a jogszabály határozza meg:

 • szociális és jótékonysági terület,
 • egészségügyi terület,
 • kulturális és közösségi terület,
 • környezet- és természetvédelmi terület,
 • katasztrófavédelmi terület,
 • óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység
 • bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység

FOGADÓ SZERVEZET, FOGADÓ INTÉZMÉNY 
Fogadó szervezet, fogadóintézmény: az az intézmény, szervezet, ahol a diák a közösségi szolgálatot teljesíti. A szolgálat teljesítése iskolán, intézményen belül, civil vagy nonprofit szervezetnél, állami intézménynél, illetve magánszemélynél is szervezhető; utóbbi esetben az iskola, egy ernyőszervezet vagy egy egyéb koordináló szervezet lehet a fogadóintézmény.

FOGADÓ INTÉZMÉNYEK listája itt letölthető. 

 • A közösségi szolgálat az előírások jellegéből adódóan iskolán kívüli teljesítés esetén is olyan tevékenység, melyre az iskolai házirend szabályai érvényesek.
 • A tanulók naponta legalább egy (60 perc), legfeljebb három (180 perc) óra közösségi szolgálatot végezhetnek, függetlenül attól, hogy tanítási nap van vagy sem.
 • A 18. életévét betöltött tanulóknak (akik jelentkezési lapjukon az egyik tevékenységként a véradást jelölik meg) tanévenként egy alkalommal a véradás is elfogadható közösségi szolgálatként.

DOKUMENTÁLÁS 

1. Jelentkezési lap (JELENTKEZÉSI LAP itt letölthető)
A tanév elején tölti ki a tanuló és a szülő, majd az osztályfőnökének adja le. A tanulók a jelentkezési lapon jelzik az érdeklődésüknek megfelelő tevékenységi területeket. Javasolt arra törekedni, hogy a diákok ‒ akár egy tanéven belül ‒ több tevékenységi területen is kipróbálhassák magukat.

2. Szülői nyilatkozat (SZÜLŐI NYILATKOZAT itt letölthető)
A szülő tölti ki, majd a tanuló leadja az osztályfőnökének.
 

3. Közösségi szolgálat naplója (A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA itt letölthető)
A napló lehet a tanulónál, ekkor ebbe a füzetbe történik a teljesített órák bevezetése, amely alapján az osztálynaplóba is bejegyzésre kerül. A bizonyítványba és a törzslapba is bekerülnek a megfelelő záradékok a tanév végén. A napló lehet az osztályfőnöknél, ekkor hivatalos igazolást hoz a tanuló az adott helyről (amelyben rögzítik, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott a tanuló), és a lap alapján vezeti be az osztályfőnök a tanuló naplójába (beleírva a tanuló tapasztalatait és élményeit).

4. Igazolás (Az IGAZOLÁS MINTA  itt letölthető)
Az érettségi bizonyítvány kiadásának időpontjáig az iskola, igazolást állít ki a teljesített 50 órás közösségi szolgálatról. Iskolaváltáskor az addig teljesített órákról is igazolást ad ki az iskola.

5. Együttműködési megállapodás
Az együttműködési megállapodást az iskola és az adott fogadó szervezet köti. Ilyen dokumentumot Sasi Judit iskolai koordinátortól lehet kérni.

Tájékoztatás

 • Tanulók tájékoztatása: Osztályfőnöki órákon és/vagy tanítási órák közötti szünetekben. Az iskola honlapján.
 • Szülők tájékoztatása: Szülői értekezleteken és fogadóórákon. Az iskola honlapján.
 • A személyes tájékoztatást az osztályfőnök és/vagy Sasi Judit iskolai koord. pedagógus végzi.
 • Hasznos tanácsok, ötletek és információk elérhetők az alábbi honlapon:                                                                                                          http://kozossegi.ofi.hu/